2,5 tot 4 jaar

Peuterarangement

Kinderen van 2,5 tot 4 jaar komen in aanmerking voor onze peuterarrangementen. De peuterarrangementen van onze kindcentra bestaan uit twee dagdelen. Op welke dagen de arrangementen worden aangeboden, verschilt per kindcentrum. Kijk in het overzicht hiernaast welke kindcentra peuterarrangementen aanbieden en wanneer.

 

Doorgaande ontwikkelingslijn

Omdat wij uw kind een doorgaande ontwikkelingslijn bieden, kiest u niet alleen voor een peuterarrangement locatie maar ook direct voor de basisschool waar uw kind vanaf zijn / haar vierde jaar heen zal gaan. Houd dan ook bij de keuze van het peuterarrangement rekening met het pedagogisch concept van dat kindcentrum. Welke dat is, ziet u bij de verschillende locaties. Heeft u advies nodig bij uw keuze? Neem vooral contact met ons op, de medewerkers van Ons kindbureau helpen u graag!
 

Tarieven en plaatsingscriteria Peuterarrangementen
Tarieven:

U vindt de tarieven van Ons Kindbureau in het tarievenoverzicht.

De tijden liggen per dagdeel vast. Heeft u vragen over de mogelijkheden voor flexibele opvang, neem dan eerst contact op met de afdeling plaatsing en planning.

De tarieven zijn bruto prijzen. Ouders die werken of studeren komen in aanmerking voor een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag die maandelijks door de belastingdienst wordt uitbetaald aan de ouder. Op www.toeslagen.nl maakt u een berekening van uw netto kosten en vraagt u de toeslag aan.

Ouders die gebruikmaken van de peuterarrangementen en niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, krijgen subsidie van de gemeente 's-Hertogenbosch. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk. Om hiervoor in aanmerking te komen, vult u het formulier Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag in.

Plaatsingscriteria:

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst op de interesselijst geplaatst.

U maakt een keuze voor één kindcentrum, aanmelden op meerdere kindcentra is niet mogelijk.

De minimale leeftijd voor het peuterarrangement is 2,5 jaar.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst op de interesselijst geplaatst.

U maakt een keuze voor één kindcentrum, aanmelden op meerdere kindcentra is niet mogelijk.

De minimale leeftijd voor een peuterarrangement is 2,5 jaar.

Een peuterarrangement bestaat uit een combinatie van twee dagdelen.

Bij een medisch/sociale indicatie is het in overleg mogelijk eerder te starten of meerdere dagdelen af te nemen.

Voor de mogelijkheden tot plaatsing is de pedagogisch medewerker / kindratio (PKR) conform de Wet kinderopvang uitgangspunt.

Ons Kindbureau kent plaatsen toe wanneer de aanmeldprocedure correct is doorlopen en er een door de ouder of verzorger getekend aanbod retour is bij de administratie. Uiterlijk vier maanden voor de gevraagde ingangsdatum krijgt u van de administratie een aanbod. Dit aanbod blijft twee weken geldig. Wanneer u het aanbod binnen deze termijn ondertekend terugstuurt, ligt de plaatsing van uw kind vast. We bevestigen dit met een door Ons Kindbureau ondertekend contract.
 

Ruilen en extra dagen
Dagdelen incidenteel ruilen

Wanneer u incidenteel een dagdeel wilt ruilen, is dat mogelijk mits er plaats is binnen de groep waar uw kind geplaatst is. Voor het incidenteel ruilen van dagdelen vult u samen met de pedagogisch medewerker van de groep het formulier Ruilen van dagen in. De pedagogisch medewerkster bekijkt of er plaats is.

Ruilen van dagen:

We proberen zo veel mogelijk ruimte te geven om dagen te ruilen binnen onderstaande kaders:

Ruilen kan als er ruimte is op de eigen groep binnen het rooster en de wettelijke medewerker / kind ratio.

Naarmate het drukker wordt op de groepen zal er minder ruimte zijn om te ruilen. Daarom geven we nu de mogelijkheid om de dagen nog het gehele kalenderjaar op te nemen.

Dagdelen die niet zijn afgenomen (door bijvoorbeeld vakantie van ouders of langdurige ziekte van het kind) blijven staan als tegoed op de groep, mits deze minimaal een week van te voren zijn doorgegeven aan de groep. Uitzonderingen hierop kunnen alleen worden gemaakt met goedkeuring van de managers.

Sluitingsdagen (anders dan de landelijke feestdagen van Kerst, Pasen etc) van het kindcentrum worden automatisch toegevoegd aan het tegoed.

Ouders spreken de vervangende dagen af op de groep. Ruilen kan als de planning van kinderen en medewerkers voor de groep bekend is. Maanden van te voren ruildagen aangeven is daarom niet mogelijk.

Per 31 december van ieder kalenderjaar vervallen alle tegoed-dagen van het afgelopen jaar.
 

Voor het structureel wijzigen van dagdelen verwijzen we u naar de afdeling plaatsing en planning.

 

Extra dagdelen inkopen

Wilt u naast de vaste opvangdagen incidenteel gebruikmaken van een extra dag? Vraag dan extra opvang aan. Uw kind kan extra dagdelen komen mits er plaats is binnen zijn / haar groep.

U kunt de gewenste extra dag(delen) aanvragen bij de pedagogisch medewerksters. Hiervoor vult u samen het Formulier extra opvang in. Het door u beiden ondertekende formulier wordt verwerkt door de administratie van Ons Kindbureau, waarna u een aangepast urenoverzicht kunt opgeven aan de belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag van dat jaar.