Klachtenafhandeling

Binnen Ons Kindbureau nemen we klachten van ouders serieus. We zien deze als verbeterpunten. Met al uw opmerkingen kunt u in eerste instantie terecht bij de pedagogisch medewerkers van de groep. Indien u niet samen tot een oplossing komt, kunt u zich richten tot de manager van het kindcentrum.

 

Interne procedure
  • Een ouder die een klacht/ verbetersuggestie heeft kan dit vastleggen op een incidentenformulier.
  • Dit formulier kan worden afgegeven op de groep van uw kind, bij de manager kinderopvang van het betreffende kindcentrum of rechtstreeks worden gestuurd naar het kantoor van Ons Kindbureau.
  • Ons Kindbureau zal de klacht zorgvuldig onderzoeken en de ouder op de hoogte houden van de voortgang van de afhandeling.
  • Allereerst wordt binnen een week in overleg met de ouder gekeken of de klacht door de direct betrokkenen kan worden opgelost.
  • Slagen ouder en direct betrokkenen hierin, dan gaat het volledig ingevulde formulier (inclusief de wijze waarop de klacht is afgehandeld) naar de manager kinderopvang of (bij klachten over het facilitair bureau) naar de directie.
  • Slagen ouder en direct betrokkenen hier niet in, dan gaat de klachtenformulier naar de manager kinderopvang of (bij klachten over het facilitair bureau) naar de directie.
  • De ouder krijgt binnen twee weken een schriftelijke of telefonische reactie van de manager kinderopvang of (bij klachten over het facilitair bureau) van de directie.
  • Binnen zes weken volgt schriftelijk een met redenen omkleed oordeel op de klacht. Hierin staat een concrete termijn waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd (volgens art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen).

We vragen u het incidentenformulier te gebruiken om uw klacht (verbeterpunt) aan ons te laten weten. Zo waarborgen we dat uw opmerking niet verloren gaat.

 

Externe klachtencommissie

Naast deze interne klachtenprocedure is er altijd de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de externe klachtencommissie. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hier kunt u een klacht neerleggen, ook zonder dat de interne procedure eerst is doorlopen. We benadrukken wel dat we het op prijs stellen als u uw klacht eerst intern aangeeft.
 
Voordat u een klacht indient bij de Geschillencommissie, doet u er verstandig aan het Klachtenloket Kinderopvang in te schakelen. Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van het Klachtenloket Kinderopvang, dan kunt u uw klacht of geschil voorleggen aan de Geschillencommissie:
 
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommisie.nl
 
Bekijk hier de procedure van de Geschillencommissie.