10+ jaar

Tienzclub

Zoekt uw tiener meer uitdaging op de BSO? Kom naar de Tienzclub. Dé BSO voor (bijna) zelfstandige tieners.

Tienzclub biedt buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf 10 jaar. Zij kunnen hier ‘chillen’, spelen, koken, gamen of aan de slag in het techniek- of kunstatelier. Naast het vaste aanbod kunnen ze verschillende workshops volgen.

We gaan natuurlijk ook naar buiten: wandelend en fietsend ontdekken we de wijk. We spelen een voetbalwedstrijd of potje levend Stratego, gaan schat zoeken met een GPS of bouwen hutten op de zandverstuiving. En wie weet fietsen we bij mooi weer naar de stad om een terrasje te pakken!

Los van alle vrijetijdsbesteding bieden we ook huiswerkbegeleiding aan. Hoe fijn is dat: het huiswerk is (grotendeels) gedaan als uw kind thuis komt.

Een eigen locatie

Tienzclub maakt geen onderdeel uit van een kindcentrum. Het is een nieuwe, extra opvanglocatie in de wijk, waar kinderen van elke basis- maar ook middelbare school welkom zijn. Een plek die ze voorbereidt op (of op gang helpt in) het voortgezet onderwijs, door een grotere mate van zelfstandigheid te bieden. Waar ruimte is voor eigen ideeën en initiatieven. Waar ze leeftijdsgenoten vinden. Kortom: een plek die bij ze past.

Bereikbaarheid

Wij zijn vanaf 13:30 uur telefonisch bereikbaar op: 073-851 1151 of 073-8511152

BSO in vakantieweken

Ons Kindbureau biedt de mogelijkheid voor het inkopen van vakantieopvang. Via het aanvraagformulier vakantiecontract geeft u per kalenderjaar het aantal dagen op dat u opvang nodig heeft. Dit wordt jaarlijks opnieuw vastgelegd in een Plaatsingsovereenkomst Vakantieopvang. Alle voorwaarden hiervan staan in de Procedure aanvragen vakantieopvang.
Jaarlijks stellen we in overleg met de basisscholen de twaalf vakantieweken vast. Deze staan in het Overzicht sluitingsdagen.

 Vakantie opvangdagen vastleggen

Heeft u een vakantiecontract afgesloten, dan kunt u zes tot acht weken voor iedere schoolvakantie aangeven op welke dagen u gebruik wilt maken van de vakantieopvang. Dit doet u via het Aanmeldformulier op deze website. Als de inschrijftermijn voorbij is, wordt het formulier van de website gehaald en is opvang alleen nog mogelijk als er plaatsen op de groep over zijn. Informatie hierover is bij onze administratie te verkrijgen.
 

Buitenschoolse opvang op studiedagen en vrije dagen van het onderwijs

We stellen jaarlijks de 12 vakantieweken voor de hele wijk De Groote Wielen vast. Zie voor een overzicht de sluitingsdagen 2018. Voor alle studie- en vrije dagen van het onderwijs buiten deze twaalf vakantieweken kunt u de ochtend (8.30-14.00) extra inkopen, mits u naschoolse opvang afneemt voor die dag.

Ook als u geen naschoolse opvang afneemt op die dag, kunt u de ochtend of de hele dag inkopen tegen het normale tarief van € 7,18 per uur. Op dagen dat het onderwijs bijvoorbeeld voor een vakantie iets eerder sluit, start de buitenschoolse opvang eerder. Dit zonder bijbetaling.
 

Tarieven en plaatsingscriteria Buitenschoolse Opvang
Tarieven:

U vindt de tarieven van Ons Kindbureau in tarievenoverzicht buitenschoolse opvang.

De tijden worden nog vastgesteld nadat we de wensen van ouders en kinderen hebben geïnventariseerd.

De uurprijs is gelijk aan die van de buitenschoolse opvang.

Heeft u vragen over de mogelijkheden voor flexibele opvang, neem dan eerst contact op met de administratie.

De tarieven zijn bruto prijzen. Ouders van kinderen op de basisschool die werken of studeren komen in aanmerking voor een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag die maandelijks door de belastingdienst wordt uitbetaald aan de ouder. Op www.toeslagen.nl maakt u een berekening van uw netto kosten en vraagt u de toeslag aan. Ouders van kinderen die naar het middelbaar onderwijs gaan hebben geen recht meer op kinderopvangtoeslag van de overheid.

Plaatsingscriteria:

De Tienzclub is uitsluitend voor kinderen van 10 tot 14 jaar, te weten vanaf groep 7 van het basisonderwijs.

De Tienzclub biedt uitsluitend naschoolse opvang en opvang op vakantiedagen. Er wordt geen voorschoolse opvang aangeboden op deze locatie.

Een groep bestaat (wettelijk) uit maximaal 20 kinderen op twee pedagogisch medewerkers.

Ons Kindbureau kent plaatsen toe wanneer de aanmeldprocedure correct is doorlopen en er een door de ouder of verzorger getekend aanbod retour is bij de administratie. Uiterlijk vier maanden voor de gevraagde ingangsdatum krijgt u van de administratie een aanbod. Dit aanbod blijft twee weken geldig. Wanneer u het aanbod binnen deze termijn ondertekend terugstuurt, ligt de plaatsing van uw kind vast. We bevestigen dit met een door Ons Kindbureau ondertekend contract.
 

Ruilen en extra dagen
Dagdelen incidenteel ruilen

Wanneer u incidenteel een dagdeel wilt ruilen, is dat mogelijk mits er plaats is binnen de groep waar uw kind geplaatst is. Voor het incidenteel ruilen van dagdelen vult u samen met de pedagogisch medewerker van de groep het formulier Ruilen van dagen in. De pedagogisch medewerkster bekijkt of er plaats is.

Ruilen van dagen:

We proberen zo veel mogelijk ruimte te geven om dagen te ruilen binnen onderstaande kaders:

Ruilen kan als er ruimte is op de eigen groep binnen het rooster en de wettelijke medewerker / kind ratio.

Naarmate het drukker wordt op de groepen zal er minder ruimte zijn om te ruilen. Daarom geven we nu de mogelijkheid om de dagen nog het gehele kalenderjaar op te nemen.

Dagdelen die niet zijn afgenomen (door bijvoorbeeld vakantie van ouders of langdurige ziekte van het kind) blijven staan als tegoed op de groep, mits deze minimaal een week van te voren zijn doorgegeven aan de groep. Uitzonderingen hierop kunnen alleen worden gemaakt met goedkeuring van de managers.

Sluitingsdagen (anders dan de landelijke feestdagen van Kerst, Pasen etc) van het kindcentrum worden automatisch toegevoegd aan het tegoed.

Ouders spreken de vervangende dagen af op de groep. Ruilen kan als de planning van kinderen en medewerkers voor de groep bekend is. Maanden van te voren ruildagen aangeven is daarom niet mogelijk.

Per 31 december van ieder kalenderjaar vervallen alle tegoed-dagen van het afgelopen jaar.
 

Voor het structureel wijzigen van dagdelen verwijzen we u naar de administratie.

 

Extra dagdelen inkopen

Wilt u naast de vaste opvangdagen incidenteel gebruikmaken van een extra dag? Vraag dan extra opvang aan. Uw kind kan extra dagdelen komen mits er plaats is binnen zijn / haar groep.

U kunt de gewenste extra dag(delen) aanvragen bij de pedagogisch medewerksters. Hiervoor vult u samen het Formulier extra opvang in. Het door u beiden ondertekende formulier wordt verwerkt door de administratie van Ons Kindbureau, waarna u een aangepast urenoverzicht kunt opgeven aan de belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag van dat jaar.