4 tot 14 jaar

BSO

Kinderen die naar de basisschool van een kindcentrum gaan, kunnen ook gebruikmaken van de buitenschoolse opvang op dat kindcentrum*.

Ons Kindbureau biedt drie vormen van buitenschoolse opvang aan:
•    Voorschoolse opvang (van 7.30-8.30 uur)
•    Naschoolse opvang (van 14.00-17.00 uur of van 14.00-18.30 uur)
•    Opvang in vakantieweken (van 7.30-18.30 uur)
Voor iedere vorm tekent u een apart contract met Ons Kindbureau.

 

Pedagogisch concept per kindcentrum

Omdat de BSO een integraal onderdeel is van een kindcentrum, kan de pedagogische visie per locatie verschillen. Het is voor ouders van belang hiermee rekening te houden bij hun keuze voor een opvanglocatie of basisschool. Ons Kindbureau adviseert u graag bij het maken van uw keuze. Neemt u vooral hiervoor contact met ons op.

Zie voor deze visie ook de korte introductie bij Onze locaties, en bezoek de websites van de verschillende kindcentra.

* Het is niet mogelijk gebruik te maken van de BSO van een ander kindcentrum.

 

BSO in vakantieweken

Ons Kindbureau biedt de mogelijkheid voor het inkopen van vakantieopvang. Via het aanvraagformulier vakantiecontract geeft u per kalenderjaar het aantal dagen op dat u opvang nodig heeft. Dit wordt jaarlijks opnieuw vastgelegd in een Plaatsingsovereenkomst Vakantieopvang. Alle voorwaarden hiervan staan in de Procedure aanvragen vakantieopvang.
Jaarlijks stellen we in overleg met de basisscholen de twaalf vakantieweken vast. 

 
Vakantie opvangdagen vastleggen

Heeft u een vakantiecontract afgesloten, dan kunt u zes tot acht weken voor iedere schoolvakantie aangeven op welke dagen u gebruik wilt maken van de vakantieopvang. Dit doet u via het Aanmeldformulier op deze website. Als de inschrijftermijn voorbij is, wordt het formulier van de website gehaald en is opvang alleen nog mogelijk als er plaatsen op de groep over zijn. Informatie hierover is bij onze administratie te verkrijgen.
 

Buitenschoolse opvang op studiedagen en vrije dagen van het onderwijs

We stellen jaarlijks de 12 vakantieweken voor de hele wijk De Groote Wielen vast. Voor alle studie- en vrije dagen van het onderwijs buiten deze twaalf vakantieweken kunt u de ochtend (8.30-14.00) extra inkopen, mits u naschoolse opvang afneemt voor die dag.

Ook als u geen naschoolse opvang afneemt op die dag, kunt u de ochtend of de hele dag inkopen tegen het normale tarief van € 7,45 per uur. Op dagen dat het onderwijs bijvoorbeeld voor een vakantie iets eerder sluit, start de buitenschoolse opvang eerder. Dit zonder bijbetaling.

 
Tarieven:

U vindt de tarieven van Ons Kindbureau in het tarievenoverzicht.

De tijden liggen per dagdeel vast. Heeft u vragen over de mogelijkheden voor flexibele opvang, neem dan eerst contact op met de afdeling plaatsing en planning.

De tarieven zijn bruto prijzen. Ouders die werken of studeren komen in aanmerking voor een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag die maandelijks door de belastingdienst wordt uitbetaald aan de ouder. Op www.toeslagen.nl maakt u een berekening van uw netto kosten en vraagt u de toeslag aan.

 

Plaatsingscriteria:

De buitenschoolse opvang is alleen toegankelijk voor kinderen die ook de basisschool van het kindcentrum bezoeken.

Speciaal voor kinderen vanaf 10 jaar bieden we Tienz Club: een kindcentrum-onafhankelijke BSO waar kinderen uit de hele wijk welkom zijn, ongeacht naar welke school zij gaan.

Een groep bestaat (wettelijk) uit maximaal 20 kinderen, met twee pedagogisch medewerkers.

Ons Kindbureau kent plaatsen toe wanneer de aanmeldprocedure correct is doorlopen en er een door de ouder of verzorger getekend aanbod retour is bij de administratie. Uiterlijk vier maanden voor de gevraagde ingangsdatum krijgt u van de administratie een aanbod. Dit aanbod blijft twee weken geldig. Wanneer u het aanbod binnen deze termijn ondertekend terugstuurt, ligt de plaatsing van uw kind vast. We bevestigen dit met een door Ons Kindbureau ondertekend contract.
 

Ruilen en extra dagen
Dagdelen incidenteel ruilen

Wanneer u incidenteel een dagdeel wilt ruilen, is dat mogelijk mits er plaats is binnen de groep waar uw kind geplaatst is. Voor het incidenteel ruilen van dagdelen vult u samen met de pedagogisch medewerker van de groep het formulier Ruilen van dagen in. De pedagogisch medewerkster bekijkt of er plaats is.

Ruilen van dagen:

We proberen zo veel mogelijk ruimte te geven om dagen te ruilen binnen onderstaande kaders:

Ruilen kan als er ruimte is op de eigen groep binnen het rooster en de wettelijke medewerker / kind ratio.

Naarmate het drukker wordt op de groepen zal er minder ruimte zijn om te ruilen. Daarom geven we nu de mogelijkheid om de dagen nog het gehele kalenderjaar op te nemen.

Dagdelen die niet zijn afgenomen (door bijvoorbeeld vakantie van ouders of langdurige ziekte van het kind) blijven staan als tegoed op de groep, mits deze minimaal een week van te voren zijn doorgegeven aan de groep. Uitzonderingen hierop kunnen alleen worden gemaakt met goedkeuring van de managers.

Sluitingsdagen (anders dan de landelijke feestdagen van Kerst, Pasen etc) van het kindcentrum worden automatisch toegevoegd aan het tegoed.

Ouders spreken de vervangende dagen af op de groep. Ruilen kan als de planning van kinderen en medewerkers voor de groep bekend is. Maanden van te voren ruildagen aangeven is daarom niet mogelijk.

Per 31 december van ieder kalenderjaar vervallen alle tegoed-dagen van het afgelopen jaar.
 

Voor het structureel wijzigen van dagdelen verwijzen we u naar de afdeling plaatsing en planning.

 

Extra dagdelen inkopen

Wilt u naast de vaste opvangdagen incidenteel gebruikmaken van een extra dag? Vraag dan extra opvang aan. Uw kind kan extra dagdelen komen mits er plaats is binnen zijn / haar groep.

U kunt de gewenste extra dag(delen) aanvragen bij de pedagogisch medewerksters. Hiervoor vult u samen het Formulier extra opvang in. Het door u beiden ondertekende formulier wordt verwerkt door de administratie van Ons Kindbureau, waarna u een aangepast urenoverzicht kunt opgeven aan de belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag van dat jaar.